Historie školy

Z historie

Základní škola Brno, Novoměstská 21 byla uvedena do provozu od 1. září 1981 jako 18-ti třídní úplná škola. Současně byla otevřena i školní družina. Budova nebyla ještě zcela kompletní – chyběly tělocvičny, ve škole se nevařilo, nebyly dokončeny odborné učebny a plochy školního hřiště sloužily jako staveniště. Prvním ředitelem byl jmenován Ivo Brychta, učitelský sbor začínal v počtu 17 učitelů a 5 vychovatelek. V průběhu následujících dvou let byla budova zcela dokončena. Postupně byly třídy zaplňovány žáky z Řečkovic a okolí. Na 2. stupeň přicházeli žáci z neúplné školy v Medlánkách. Z původních 12-ti tříd se počet zvýšil na 23 tříd, což mělo za následek směnování na 1.stupni. Školní družina měla 7 oddělení. Celkový počet pedagogů narostl na 38. Při škole pracovala Pinýrská organizace. Rodiče založili SRPŠ.

Po společenských změnách v roce 1989 došlo k výměně vedení školy. Novou ředitelkou se od 1.2.1990 stala Lýdie Hůlková. Ve výuce se začaly objevovat obsahové změny ve všech předmětech, nejvíce však v cizích jazycích. Na 2.stupni byla zahájena výuka angličtiny a němčiny. Novinkou bylo zahájení rozšířené výuky francouzštiny pro vybrané žáky od 3. ročníku. V té době došlo k navázání spolupráce se školou ve francouzském Rennes a byly organizovány výměnné pobyty žáků. SRPŠ se transformovalo na Spolek rodičů. Zakládajícími členy byli pí Nolčová, p. Bernášek, p. Pechman a paní Marie Řídká, která v této roli setrvala až do současnosti.

Od školního roku 1992/93 byla po konkurzním řízení do funkce ředitelky školy jmenována Eva Baráková, zástupkyněmi byly jmenovány Danuše Hadačová a Ludmila Kabátová. V té době bylo na škole 24 tříd a 3 oddělení družiny. Učitelský sbor měl 42 pedagogy. Byl založen Spolek rodičů, později transformovaný na Klub rodičů a přátel školy. Od 1. 9. 1993 došlo k postupnému odchodu medláneckých žáků, byl omezen počet tříd a ve škole byl vyčleněn pavilon C škole pro neslyšící žáky.

Od školního roku 2016/2017 byl po konkurzním řízení do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Josef Jelínek. V té době bylo na škole 10 tříd, tj. 198 žáků a 3 oddělení družiny. Učitelský sbor měl 17 pedagogů.

Ze současnosti

Škola prošla výraznými změnami v oblasti pedagogické, organizační i technické. Od 1.1.2000 je škola samostatným právním subjektem formou příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-Rečkovice a Mokrá Hora.

Naše škola je tzv. úplná, zahrnuje 1. a 2. stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Nyní máme 23 tříd, které navštěvuje 508 žáků, 7 oddělení družiny s max. kapacitou 180 dětí. Pro výuku jsou k dispozici kmenové učebny, odborné pracovny pro fyziku a chemii, přírodopis, počítačová učebna, multimediální učebna pro 1. stupeň, cvičná kuchyňka, učebna technických prací, knihovna a dvě tělocvičny. V areálu je sportovní areál, hrací kout pro družinu a školní pozemek. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který byl zpracován pedagogickým sborem podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Od školního roku 2019/2020 otevíráme pro žáky 6. třídy výuku s rozšířenou tělesnou výchovou. Výuka je zaměřena na rozvoj žákovských kompetencí, přípravu pro další studium a praktický život. V rámci disponibilní hodinové dotace mají žáci více hodin tělesné výchovy, cizích jazyků, výuku vaření, pěstitelství, technických dovedností, informatiky. Kromě obsahové náplně běžných předmětů jsou do výuky začleňována i témata z ekologie a ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu, ochrany a chování člověka při mimořádných událostech. Pro žáky 9.ročníku jsou určena cvičení z českého jazyka a matematiky jako příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. Žáci pracují různými formami. Učí se týmové práci ve skupinách, zpracovávají projekty, využívají počítače a interaktivní tabule. Navštěvují kulturní zařízení a akce změřené na zdravý životní styl i prevenci před patologickými jevy. Zapojují se do sportovních aktivit, předmětových soutěží a olympiád. Škola pořádá lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklistické kurzy, organizuje zájmové kroužky, výuku plavání a bruslení, školy v přírodě a letní tábory školní družiny.

V rámci městské části pořádáme pro děti z MŠ a jejich rodiče kurzy přípravy na školu, zábavné sportovní odpoledne na školním hřišti. S MŠ Novoměstskou společně vystupujeme u vánočního stromu.

Naše škola je určena nejen žákům z nejbližšího okolí, ale i pro žáky „dojíždějící“. Je dobře dostupná např. z linek MHD č. 1, 42 a 70. Dopravní bezpečnost dětí je bezproblémová, přístup je mimo frekventované komunikace. Přímo před školou lze v průběhu celého dne pohodlně parkovat.

Tradičně se konají přátelská setkávání našich žáků s klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza. Při každoroční jarní akci zalévání „Stromu života“ vystupujeme s kulturním programem. V průběhu roku zveme klienty na výstavy, jarmarky a besídky. Učíme se tím, jak se žije s handicapem.

Budova prochází postupně modernizací. V roce 2007 byla zrekonstruována školní kuchyně s jídelnou. Varna splňuje nejpřísnější požadavky současné gastronomie. Naše kuchařky připravují obědy pro žáky školy i pro děti z některých školek v okolí. Školní jídelna připravuje žákům i dopolední svačiny, zajišťuje pitný režim, distribuci dotovaných mléčných výrobků a ovoce, které je žákům 1. i 2. stupně poskytováno zdarma.

Škola má velmi dobré podmínky pro sportování. Disponuje dvěma tělocvičnami a rozsáhlým venkovním areálem. Učitelé tělesné výchovy využívají výborných podmínek při organizaci sportovních soutěží brněnských škol a pořádají i soutěže v rámci Jihomoravského kraje. Naše sportoviště využívají i tělovýchovné oddíly pro tréninky žákovských družstev i dospělých sportovců.

Školní sportovní areál byl rekonstruován na etapy v letech 2004 – 2011.

K zateplení budovy s novou fasádou a výměně oken došlo v roce 2011.

V roce 2014 byla první část rekonstrukce ZTI a elektro v pavilonech A a B. Zde je nové osvětlení a sociální zařízení. Současně byly vybudovány nové šatny se skříňkami.

V roce 2016 jsme pokračovali druhou částí rekonstrukce ZTI na pavilonech C a F.

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce ZTI v posledních pavilonech D a E.

V roce 2018 (červenec, srpen) úspěšně proběhla oprava hlavního vstupu do školy.

O prázdninách roku 2020 byla zahájena postupná oprava střechy školy, která je naplánována do dvouletého cyklu a skončí o prázdninách v roce 2021.

O prázdninách roku 2022 byla na zahradě školy vybudována venkovní učebna