ŠPP

Konzultační hodiny pro rodiče

Výchovný a kariérový poradceMgr. Zuzana Břenková II. stupeňpo telefonické dohodě
Výchovný poradce a speciální pedagogMgr. Dagmar Černá I. stupeňpo telefonické dohodě
Metodik prevenceMgr. Martina Ondráčková II. stupeňpo telefonické dohodě
Metodik prevenceMgr. Renata Kloubová I. stupeňpo telefonické dohodě
Speciální pedagogMgr. Miroslava Koncetovápo telefonické dohodě
PsychologMgr. Ema Žáčkovápo telefonické dohodě

Náplň práce ŠPP

Koordinuje a zajišťuje spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálními pedagogickými centry, orgány sociálně právní ochrany dětí, atd.

Poskytuje pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky.

Pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Zajišťuje kariérní poradenství (individuální poradenství, komunikaci se středními školami, vyplňování přihlášek, pomoc při odvolacím řízení, atd.)

Sleduje neprospívající žáky, hledá příčiny školního neprospěchu.

Pomáhá řešit závadové chování žáků a konfliktní situace ve škole.

Kariérový a výchovný poradce

Dyslexie – porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence není snížená. Děti (ale také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl.
Dysgrafie – obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velmi ztěžka, neobratně, má problémy zapamatovat si tvar písmen. Jeho písmo je nečitelné a neuspořádané.
Dysortografie – ztížená schopnost osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení. Děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky.
Dyskalkulie – specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly (např. obtíže s orientací na číselné ose, záměna číslic (6 a 9) a čísel (209 a 290) apod.)
Diagnostiku specifických poruch učení provádějí pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogická centra. Spolupracují zde pedagogové, psychologové, sociologové, lékaři-specialisté. Nejde jen o zjištění úrovně čtení, psaní a počítání, ale též rozumových schopností, úrovně řeči, zrakového a sluchového vnímání a dalších dovedností.
Nezbytně nutná je i spolupráce s učitelem, rodiči a žákem samotným.
Ne ve všech případech obtíží se jedná o specifickou poruchu učení!!!
Specifické poruchy učení nijak přímo nesouvisí s inteligencí!
PPP Brno Hlinky 27, Brno, 603 00
ppp@skolskykomplex.cz
tel.:541 213 726, 775 211 739
www.jgmendel.cz/ppp
PPP Brno Zachova 1, Brno, 602 00
pppzachova@iol.cz
tel.: 543245914-6
PPP Brno Sládkova 45, Brno, 613 00
tel.: 548 526 802
PPP Brno Kohoutova 4, Brno, 613 00
tel.: 545 223 380
Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal) Datum
Odvolání proti nepřijetí ke studiu
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). (Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem… apod.) podpis zákonného zástupce nezletilého žáka jméno zákonného zástupce nezletilého žáka Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
Poznámka
Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI – projekt podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Typy rizikového chování http://www.prevence-info.cz/r-rizikove-chovani https://www.drogy-info.cz/
Od školního roku 2022/2023 bude působit na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Co školní psycholog dělá?
  1. provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
  2. poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
  3. poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
  4. spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
  5. poskytuje krizovou intervenci
  6. zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
  7. pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
  8. provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
  9. spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby
Jak probíhá spolupráce s psychologem? Psycholog pracuje s dětmi v případě potřeby buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem. Všem rodičům bude předložen k podpisu souhlas s účastí dítěte na individuálních a skupinových aktivitách se školním psychologem, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo individuálních a skupinových aktivit organizovaných psychologem. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

S čím se na mne můžete obrátit:

Jsem žák – nejde mi učení, mám strach z testů, – nerozumím si s někým ze spolužáků, hádáme se, – procházím těžkým obdobím, něco mě trápí, – mám starosti doma – s rodiči, sourozenci, – chci se v něčem zlepšit, pracovat na sobě, ale nevím jak, – chci se poradit, kam budu dále ve svém životě směřovat. Jsem rodič: – pomoc s výchovnými problémy dětí, – konzultace ohledně výukových problémů – nastavení režimu, motivace k učení, styl učení dítěte, – pomoc se vztahovými problémy dětí ve škole, – pomoc s rodinnými a osobními problémy, které ovlivňují dítě ve škole. Jsem učitel – práce s třídním kolektivem zaměřenou na zlepšení vztahů ve třídě, podporu spolupráce, adaptaci nového žáka, emoční rozvoj, sebepoznání žáků a jiné, – krizová intervence ve třídě, – pomoc s jednotlivým žákem během výuky, – prevence syndromu vyhoření.

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny a speciální poradenská centra, se kterými spolupracujeme:

PPP Brno, Kohoutova 4, 613 00 Brno, telefon: 545 223 379-80; e-mail: kohoutova@pppbrno.cz;

PPP Voroněžská 5, 616 00 Brno, telefon: 543 216 135 nebo 775 211 793; e-mail: ppp@skolskykomplex.cz (dříve Hlinky)

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Veveří 15, 602 00 Brno, telefon: 739 450 034; e-mail: poradna@kpppb.cz

SPC Štolcova 16, 618 00 Brno, telefon: 548 424 075 nebo 774 204 473; e-mail: spc@autistickakola.cz