PROJEKT „OP JAK“ ŠABLONY ZŠ NOVOMĚSTSKÁ 21

Základní škola Brno, Novoměstská 21 zahájila dne 1. srpna 2022 realizaci projektu ZŠ Novoměstská 21 šablony OP JAK. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:

• Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

• Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Standardní činnosti podpůrných pedagogických pozic

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Umožňuje vyzkoušet a poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem na základní škole.

2. Školní psycholog

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Jedním z cílů výzvy je pilotáž a ověření nového modelu institucionalizace podpůrných pedagogických a nepedagogických pozic školního psychologa a školního asistenta v základních školách. Z tohoto důvodu jsou na tyto dvě personální šablony alokovány finanční prostředky odděleně.

Projekt bude realizován do 31. 5. 2025

NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE.