Vítejte na stránkách ZŠ Novoměstská


:!::!::!::!::!:=======================DŮLEŽITÉ=====================:!::!::!::!::!:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole a to včetně školních družin.

Nově tedy dochází k uzavření obou stupňů ZŠ.

Proto od zítřka, tedy od 14. 10. 2020 oba stupně naší základní školy přecházejí na distanční výuku.

Školská zařízení, tedy školní jídelny, nebyly nařízením vlády uzavřeny. I nadále mohou poskytovat stravování zaměstnancům školy v rámci závodního stravování a v případě zájmu zákonných zástupců žáků odebírat stravu při distanční výuce, zajistit i odběr těchto obědů. Dle Metodiky pro vzdělávání distančním způsobem vydané MŠMT i nadále platí, že nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek školní jídelny oběd odebrat a to je každý den od 13.00 - do 13.25

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru

Níže přinášíme přehled informací k těmto opatřením. Informace jsou průběžně aktualizovány.

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Výběrové řízení na vybavení IT pro ZŠ Novoměstská 21

Dne 14.10 2020 zveřejňujeme požadavky na výběrové řízení pro vybavení naší základní školy počítačovou technikou Veškeré podrobné informace naleznete na stránkách školy

www.zsnovomestska.cz v sekci výběrové řízení

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy 

UPOZORNĚNÍ K PRONÁJMŮM TĚLOCVIČEN

V návaznosti na nové vládní rozhodnutí ohledně situace spojené s COVID-19 ses platností od 12.10. 2020 na dva týdny zastaví veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců ve vnitřních prostorách, tudíž i pronájmy tělocvičen. O případných dalších změnách budeme pravidelně informovat na našem školním webu v oddělění pronájmy tělocvičen. Děkuji za pochopení.

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Vážení rodiče a žáci,

Na základě nových krizových opatření vlády ze dne 8.10.2020

od 12. 10. přecházíme na druhém stupni na kombinaci prezenční a distanční výuky.

Vydávám následující nařízení:

prezenční výuka

12.10. - 16.10. - 6.A, 6.B, 6.C, 7.B

distanční výuka

12.10. - 16.10. - 7.A, 8.A, 9A

Následující týdny se budou tyto skupiny střídat až do odvolání současného nařízení vlády.

Konzultační hodiny učitelů během prezenční výuky jsou ve stanoveném čase.

Během distanční výuky žáci nemohou konzultační hodiny využívat. Případné konzultace mohou být pouze distanční formou.

Distanční výuka probíhá dle zveřejněných pravidel.

Obědy a svačiny pro žáky v distanční výuce budou automaticky odhlášeny s výjimkou dne 12.10., kdy je možnost se odhlásit jednotlivě.

Svačiny budou odhlášeny automaticky.

Pokud by měl žák zájem o odběr oběda během distanční výuky, má nárok na dotovaný oběd, ale je možný pouze odběr do jídlonosiče v době od 10,15 do 11,00. K odebírání stravy se lze přihlásit do 10 hodin předchozího dne.

Pro žáky v prezenční výuce probíhá stravování běžným způsobem. Na tuto dobu nejsou ze stravy odhlašováni.

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

POZOR - další změna pátečního rozvrhu !!!

Z důvodu konání 2. kola do senátních voleb na naší základní škole dochází v pátek 9. října 2020 ke změně v rozvrhu žáků stejně jako v minulém týdnu.

Veškeré důležité informace změn v rozvrhu žáků najdete v Edookitu !!!

Mgr. Josef jelínek

 ředitel školy

POZOR - změna pátečního rozvrhu !!!

Z důvodu konání voleb na naší základní škole dochází v pátek 2. října 2020 ke změně v rozvrhu žáků

Veškeré důležité informace změn v rozvrhu žáků najdete v Edookitu !!!

Mgr. Josef jelínek

 ředitel školy

Oznámení o ředitelském volnu

Ředitelství Základní školy Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace Vám oznamujeme, že s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky

vyhlašujeme ředitelské volno dne 25. září 2020.

Družina bude dle poptávky rodičů I. stupně pro zájemce v provozu.

Mgr. Josef Jelínek

 ředitel školy

Nová mimořádná opatření pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Nová mimořádná opatření pro základní školy


Pravidla klientů pro provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor ZŠ Novoměstská

Společný manuál pro školy k 1.9.2020

Praha, 18. srpna 2020 - Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu. Další informace Vám budeme průběžně zasílat do elektronické žákovské knížky (Edookit) a zveřejňovat na webových stránkách školy.

Manuál k provozu škol MŠMT a MZ

Doporučení ČŠI pro školy-organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021

Přílohy k manuálu-letáky

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku


ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

V úterý v 8.00 sraz před školou.

Přivítání místostarostou městské části Mgr.René Černým a ředitelem školy.

Prosím rodiče budoucích prvňáčků, kteří se chtějí účastnit zahájení ve třídách o roušku, vzhledem ke zvýšeným epidemiologickým požadavkům vydaných ministerstvem zdravotnictví a manuálem ministerstvem školství.

Úterý 1. září

1. vyučovací hodina všichni žáci (8.45)

Středa 2. září

1. třída - 2 hodiny (do 9.40)

2.- 5. třída - 4 hodiny (do 11.40)

6.- 9. třída - 5 hodin (do 12.35)

Čtvrtek 3. září

1. třída - 3 hodiny (do 10.45)

2. - 5. třída - 4 hodiny (do 11.40)

6. - 9. třída - 5 hodin (do 12.35)

Pátek 4. září

VŠECHNY TŘÍDY DLE ROZVRHU !!!


Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v souvislosti s nemocí Covid-19 vám přinášíme několik důležitých informací k nástupu žáků do školy. Níže uvedené pokyny jsou v souladu s doporučením MŠMT a MZd a škola bude trvat na jejich dodržování ze strany žáků i rodičů.

Opatření se mohou v průběhu šk. roku kdykoliv měnit v návaznosti na protiepidemická opatření.

Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách bez omezení počtu žáků.

1. před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a žákům nebude při vstupu měřena teplota

2. pohyb ve škole je možný bez roušky (roušky budou ve škole povinné ve chvíli, kdy MZd vyznačí příslušný kraj na svém „koronavirovém semaforu“ oranžovou barvou)

3. pohyb zákonných zástupců dětí po škole je zakázán, pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníků se mohou pohybovat v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu ve vyhrazeném prostoru (šatny) a zároveň je nutné dodržovat protiepidemická opatření aktuální v danou chvíli

4. žáci nebo dospělé osoby s příznaky onemocnění nebudou do školy vpuštěni

5. žáci s chronickým onemocněním (rýma, kašel, alergie) se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti vydaným lékařem

6. v případě projevů onemocnění u některého z žáků během vyučování bude tento žák neprodleně oddělen od zbytku třídy do karanténní místnosti a rodiče jsou povinni si své dítě co nejdříve ze školy vyzvednout nebo zajistit jeho odchod, současně bude zákonný zástupce poučen o nutnosti informovat praktického lékaře

7. škola nemá pravomoc sama kontaktovat KHS v případě pouhého podezření na onemocnění Covid-19, toto je pouze v kompetenci lékaře

8. v den zahájení školního ruku budou žáci opětovně poučeni o pravidlech hygieny

9. rodiče budou informováni o situaci ve škole prostřednictvím webových stránek, informačního systému Edookit nebo emailu a vývěsní tabule před vstupem do školy

10. v případě výskytu onemocnění Covid-19 ve škole se další provoz bude řídit dle nařízení KHS

11 v případě nutnosti uzavření jednotlivých tříd nebo celé školy mají žáci povinnosti účastnit se distanční výuky, která bude přizpůsobena jejich potřebám

12. distanční výuka začne pro žáky ve chvíli, kdy ve třídě onemocní nebo je v karanténě více než polovina žáků (ostatní žáci pokračují v prezenční formě)

13. povinnost školy poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (mimořádným opatření KHS, plošné opatření MZd a nařízení karantény) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tírežim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)mto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy

Školní jídelna a pitný režim

1. režim ve školní jídelně bude přizpůsoben tak, aby se žáci jednotlivých tříd potkávali co nejméně (především prolínání žáků 1. a 2. stupně)

2. žáci si při vstupu do jídelny umyjí ruce, případně vydesinfikují

3. není umožněno samostatné odebírání příborů, salátů, pití-vše bude žákům chystáno kuchyňským personálem

Činnost školní družiny

Činnost školní družiny bude organizována běžným způsobem za dodržení pravidel zvýšené hygieny. Skupiny zájmového vzdělávání budou tvořeny žáky více tříd, ale nebudou se v průběhu školního roku měnit.

Mgr. Josef Jelínek

   ředitel školy

Informace školní jídelny pro školní rok 2020/2021

Seznam prvňáčků pro školní rok 2020/2021