Školní rok 2022/2023

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Od školního roku 2022/2023 bude působit na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Co školní psycholog dělá?

  1. provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
  2. poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
  3. poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
  4. spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
  5. poskytuje krizovou intervenci
  6. zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
  7. pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
  8. provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
  9. spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi v případě potřeby buď skupinově v rámci třídnických hodin a tematických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům bude předložen k podpisu souhlas s účastí dítěte na individuálních a skupinových aktivitách se školním psychologem, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo individuálních a skupinových aktivit organizovaných psychologem. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

S čím se na mne můžete obrátit:

Jsem žák

- nejde mi učení, mám strach z testů,

- nerozumím si s někým ze spolužáků, hádáme se,

- procházím těžkým obdobím, něco mě trápí,

- mám starosti doma – s rodiči, sourozenci,

- chci se v něčem zlepšit, pracovat na sobě, ale nevím jak,

- chci se poradit, kam budu dále ve svém životě směřovat.

Jsem rodič:

- pomoc s výchovnými problémy dětí,

- konzultace ohledně výukových problémů – nastavení režimu, motivace k učení, styl učení dítěte,

- pomoc se vztahovými problémy dětí ve škole,

- pomoc s rodinnými a osobními problémy, které ovlivňují dítě ve škole.

Jsem učitel

- práce s třídním kolektivem zaměřenou na zlepšení vztahů ve třídě, podporu spolupráce, adaptaci nového žáka, emoční rozvoj, sebepoznání žáků a jiné,

- krizová intervence ve třídě,

- pomoc s jednotlivým žákem během výuky,

- prevence syndromu vyhoření.