Školní družina

Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování, pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí, pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání a komunikaci vychovatelek s rodiči.


Podzimní prázdniny, ředitelské volno 29. 10 - 1. 11. 2019

Pro přihlášené děti bude školní družina ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2019 otevřena.

Provoz : 7. 00- 16. 00

Program:

29. 10. – procházka po okolí Mokré hory – přírodovědná naučná stezka

  • odchod ze školy v 8: 30, příchod v 15:00 do školy
  • S sebou: sportovní oblečení, batůžek na záda, svačina, pití, přezůvky do školy

30. 10. – výlet do okolí Medlánek

  • S sebou: sportovní oblečení, obuv, svačina, pití, přezůvky. Příchod v 15:00 do školy

31. 10. - vycházka do okolí Řečkovic, deskové hry ve třídě. Příchod v 15:00 do školy

  • S sebou: 2 lístky MHD, sportovní oblečení, obuv, svačina, pití

1. 11. výlet do obory Holedná

  • S sebou : 2 lístky MHD, sportovní oblečení, obuv, batůžek, svačina, pití, pláštěnka, příchod do 15:00

V případě špatného počasí bude připraven náhradní program, prosíme o dodržení času příchodu dětí do 8:00, aby nezmeškaly čas odchodu na výlet.

Při vyzvedávání dětí zvoňte na I. oddělení.

Dubanská


UPOZORNĚNÍ

Omluvenky do ŠD naleznete v provozních a organizačních podmínkách.

Dubanská


Provozní doba

Pondělí - pátek 6:30 - 7:50 a 11:40 - 17:00 hodin


Vyzvedávání dětí

Pravidelně pondělí až pátek v době 13:00-13:45 a 15:00-17:00 podle následující tabulky.

V době od 13:45-15:00 mají děti rekreační činnost - pobyt venku mimo školu.

Prosíme rodiče o dodržování těchto časů.

Zvoňte na příslušná oddělení.

11:40-13:45 15:00-16:00 16:00-17:00
I. odd. 1.A, 4.A 1.A, 1.B, 4.A, 4.B všichni
II. odd. 1.B, 4.B
III. odd. 2.A 2.A, 3.A
IV. odd. 2.B 2.B, 3.B
V. odd. 3.A, 3.B

Odchody žáků na oběd

Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet na oběd viz. níže tabulka. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování, domluví se individuálně.

Děkujeme za pochopení,

P. Dubanská

11:40 12:35
Pondělí 1. A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
Úterý 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
Středa 1.A, 1.B, 2.A 2.B, 3.A, 3.B. 4.A, 4.B
Čtvrtek 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 3.A, 3.B. 4.A, 4.B
Pátek 1.A, 1.B, 2.B 2.A, 3.A, 3.B. 4.A, 4.B

Žádáme rodiče o dodržování těchto časů.


Kontakty

Telefon 549 275 075
Vedoucí školní družiny Mgr.Pavlína Dubanská
Vychovatelky I. oddělení Eva Voženílková 1.A, 4.A
II. oddělení Mgr. Pavlína Dubanská 1.B, 4.B
III. oddělení Martina Hamanová 2.A
IV. oddělení Bc. Michaela Němcová 2.B
V. oddělení Martina Mazurová 3.A, 3.B

Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti - např. pohybové aktivity v přírodě, na hřišti a v tělocvičně, výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.

Další činnosti jsou zařazovány podle ročního plánu. Jedná se o tématické akce, soutěže, výstavky z prací v kroužcích, besedy k aktuálním tématům, primární prevence zdravého životního stylu, karneval, „Čertovské veselení“, výtvarné ztvárnění jara, jaro všemi smysly, adopce zvířat v ZOO Brno.


Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2019/2020

Pro zájemce opět otevíráme kroužky viz. tabulka níže.

Přihlášky na tyto kroužky budou dětem rozdány na začátku školního roku.

Nově bude otevřený kroužek flétny. V kroužku se děti budou učit základy hry na flétnu, někdy si zazpívají, vyzkouší si jednoduché bicí nástroje, budou hrát hudebně pohybové hry a občas si i zatančí.

Dále bude k dispozici kroužek primární logopedické prevence- podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí. Kroužek bude probíhat ve středu a v pátek vždy od 15:15 do 16:00. Více informací o tomto kroužku u Mgr. Pavlíny Dubanské.

Po Výtvarný kroužek15:00-16:30 začátek 16.9. Dubanská
1.-5.třída bez poplatku
Út Keramika 15:00-16:45 začátek 1.10. Dubanská
1.-5.třída CVČ Kořískova, cena 1200 Kč/pol.
Zdravotnický kroužek7:00-7:45 začátek 17. 9. Hamanová
1.-5. třída bez poplatku
Flétna 16:00-16:45 začátek 17.9. Němcová
1.-5. třída bez poplatku
Čt Keramika 15:00 - 15:45 začátek 3.10. Dubanská
1.-5. třída CVČ Kořískova, cena 1200 Kč/pol.
Flétna 16:05-16:50 začátek 19.9. Němcová
1.-5. třída bez poplatku
Pohybové hry 13.00-15:00 začátek 20.9. Voženílková
1.-5.třída bez poplatku, tělocvična

Plán činností ve školním roce 2019/2020

Září - rozdělení dětí do oddělení, kroužků,
- Pojďme se seznámit - poučení bezpečnosti, seznámení s vnitřním řádem školní družiny,
prohlídka školy,
- zahájení zájmové činnosti,
- kresba dětí na chodník,
- tematické vycházky za babím létem,
- Loučení s létem v Zamilovaném hájku,
- výzdoba chodeb a tříd,
- výstava ve vestibulu školy: „Čteme současné brněnské autory“.
Říjen - Měsíc malířů: malujeme podle tvorby známých malířů, komiksový workshop,
- Slavnost padajícího listí: výtvarné ztvárnění podzimu,dlabání dýní,
- výzdoba chodeb a tříd,
- sportovní odpoledne na školním hřišti – uvítání nových prvňáčků
- organizace podzimních prázdnin a ředitelského volna.
Listopad - Prevence sociálně patologických vlivů: besedy o zdravém životním stylu, primární prevence, konzultace s odborníkem,
- výzdoba chodeb a tříd,
- příprava na adventní čas,
- oslava svátku sv. Martina.
Prosinec - Adventní čas: zvyky a tradice svátků, výtvarné ztvárnění, práce s přírodním materiálem, výstava a výzdoba prostor školní družiny,
- výzdoba chodeb a tříd,
- vánoční dílna pro rodiče,
- kouzelné Vánoce ve školní družině,
- Čertovské veselení- hry, soutěže,
- organizace vánočních prázdnin.
Leden - Měsíc hudby: výtvarné ztvárnění,
- výroba dárků k zápisu,
- turnaj v Mini cubes,
- školní kolo „Superstar“
- výzdoba chodeb a tříd,
- Zimní radovánky: sportovní hry na sněhu, výtvarné ztvárnění zimy, zimní sporty.
Únor - Člověk a jeho zdraví: zdravotní soutěž, ukázky první pomoci, beseda s odborníkem,
- umět pomoci sobě i kamarádovi - základy zdravovědy, prevence úrazů,
- Karneval – hry, soutěže, tanec,
- organizace jarních prázdnin.
Březen - Jaro všemi smysly: vycházky do přírody, přírodovědná soutěž, výtvarné ztvárnění,
- návštěva školní knihovny: četba dětských autorů,
- spolupráce s knihovnou Jiřího Mahena - výstava prací žáků,
- obvodní a městské kolo „Superstar“.
Duben - Dopravní výchova: dopravní soutěž - kvíz, soutěže na hřišti, učíme se dopravní značky, výtvarné ztvárnění,
- organizace velikonočních prázdnin,
- velikonoční výstava,
- velikonoční dílny pro děti a rodiče,
- Den Země - lesní program,
- výzdoba chodeb a tříd.
Květen - Adopce ZOO Brno: besedy o zvířatech, význam Zoologických zahrad, výtvarné ztvárnění plakátu ZOO,
- výzdoba chodeb a tříd,
- Rostliny kolem nás - vycházky do přírody, určujeme rostliny, byliny.
Červen - Místo, kde žijeme: známá místa v Brně a okolí, orientace v místě bydliště, cestujeme a poznáváme - orientace na mapě,
- Zahradní slavnost: vystoupení pro rodiče,
- dětský den - zábavné odpoledne,
- základní kolo „Olympiády“.