O nás

Z historie

Základní škola Brno, Novoměstská 21 byla uvedena do provozu od 1. září 1981 jako 18-ti třídní úplná škola. Současně byla otevřena i školní družina. Budova nebyla ještě zcela kompletní - chyběly tělocvičny, ve škole se nevařilo, nebyly dokončeny odborné učebny a plochy školního hřiště sloužily jako staveniště. Prvním ředitelem byl jmenován Ivo Brychta, učitelský sbor začínal v počtu 17 učitelů a 5 vychovatelek. V průběhu následujících dvou let byla budova zcela dokončena. Postupně byly třídy zaplňovány žáky z Řečkovic a okolí. Na 2. stupeň přicházeli žáci z neúplné školy v Medlánkách. Z původních 12-ti tříd se počet zvýšil na 23 tříd, což mělo za následek směnování na 1.stupni. Školní družina měla 7 oddělení. Celkový počet pedagogů narostl na 38. Při škole pracovala Pinýrská organizace. Rodiče založili SRPŠ.

Po společenských změnách v roce 1989 došlo k výměně vedení školy. Novou ředitelkou se od 1.2.1990 stala Lýdie Hůlková. Ve výuce se začaly objevovat obsahové změny ve všech předmětech, nejvíce však v cizích jazycích. Na 2.stupni byla zahájena výuka angličtiny a němčiny. Novinkou bylo zahájení rozšířené výuky francouzštiny pro vybrané žáky od 3. ročníku. V té době došlo k navázání spolupráce se školou ve francouzském Rennes a byly organizovány výměnné pobyty žáků. SRPŠ se transformovalo na Spolek rodičů. Zakládajícími členy byli pí Nolčová, p. Bernášek, p. Pechman a paní Marie Řídká, která v této roli setrvala až do současnosti.

Od školního roku 1992/93 byla po konkurzním řízení do funkce ředitelky školy jmenována Eva Baráková, zástupkyněmi byly jmenovány Danuše Hadačová a Ludmila Kabátová. V té době bylo na škole 24 tříd a 3 oddělení družiny. Učitelský sbor měl 42 pedagogy. Byl založen Spolek rodičů, později transformovaný na Klub rodičů a přátel školy. Od 1. 9. 1993 došlo k postupnému odchodu medláneckých žáků, byl omezen počet tříd a ve škole byl vyčleněn pavilon C škole pro neslyšící žáky.

Ze současnosti

Škola prošla výraznými změnami v oblasti pedagogické, organizační i technické. Od 1.1.2000 je škola samostatným právním subjektem formou příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-Rečkovice a Mokrá Hora.

Naše škola je tzv. úplná, zahrnuje 1. a 2. stupeň, školní družinu a školní jídelnu. Nyní máme 14 tříd, které navštěvuje 304 žáků, 4 oddělení družiny se 140 dětmi. Pro výuku jsou k dispozici kmenové učebny, odborné pracovny pro fyziku a chemii, přírodopis, hudební výchovu, multimediální učebna pro 1. stupeň, cvičná kuchyňka, pěstírna, učebna technických prací, knihovna a dvě tělocvičny. V areálu je sportovní areál, hrací kout pro družinu a školní pozemek. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který byl zpracován pedagogickým sborem podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Výuka je zaměřena na rozvoj žákovských kompetencí, přípravu pro další studium a praktický život. V rámci disponibilní hodinové dotace mají žáci více hodin cizích jazyků, výuku vaření, pěstitelství, technických dovedností a informatiky. Kromě obsahové náplně běžných předmětů jsou do výuky začleňována i témata z ekologie a ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu, ochrany a chování člověka při mimořádných událostech. Pro žáky 9.ročníku jsou určena cvičení z českého jazyka a matematiky jako příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. Žáci pracují různými formami. Učí se týmové práci ve skupinách, zpracovávají projekty, využívají počítače a interaktivní tabule. Navštěvují kulturní zařízení a akce změřené na zdravý životní styl i prevenci před patologickými jevy. Zapojují se do sportovních aktivit, předmětových soutěží a olympiád. Škola pořádá lyžařské kurzy, organizuje zájmové kroužky, výuku plavání a bruslení, školy v přírodě a letní tábory ŠD.

V rámci městské části pořádáme pro děti z MŠ a jejich rodiče kurzy přípravy na školu,zábavné sportovní odpoledne na školním hřišti. S MŠ Novoměstskou společně vystupujeme u vánočního stromu.

Naše škola je určena nejen žákům z nejbližšího okolí, ale i pro žáky „dojíždějící“. Je dobře dostupná např. z linek MHD č. 1, 42 a 70. Dopravní bezpečnost dětí je bezproblémová, přístup je mimo frekventované komunikace. Přímo před školou lze v průběhu celého dne pohodlně parkovat.

Tradičně se konají přátelská setkávání našich žáků s klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza. Při každoroční jarní akci zalévání „Stromu života“ vystupujeme s kulturním programem. V průběhu roku zveme klienty na výstavy, jarmarky a besídky. Učíme se tím, jak se žije s handicapem.

Budova prochází postupně modernizací. V roce 2007 byla zrekonstruována školní kuchyně s jídelnou. Varna splňuje nejpřísnější požadavky současné gastronomie. Naše kuchařky připravují obědy pro žáky školy i pro děti z některých školek v okolí. Školní jídelna připravuje žákům i dopolední svačiny, zajišťuje pitný režim, distribuci dotovaných mléčných výrobků a ovoce, které je žákům 1. i 2. stupně poskytováno zdarma.

Škola má velmi dobré podmínky pro sportování. Disponuje dvěma tělocvičnami a rozsáhlým venkovním areálem. Učitelé tělesné výchovy využívají výborných podmínek při organizaci sportovních soutěží brněnských škol a pořádají i soutěže v rámci Jihomoravského kraje. Naše sportoviště využívají i tělovýchovné oddíly pro tréninky žákovských družstev i dospělých sportovců.

Školní sportovní areál byl rekonstruován na etapy v letech 2004 - 2011. K zateplení budovy s novou fasádou a výměně oken došlo v roce 2011. V roce 2014 byla první část rekonstrukce ZTI a elektro v pavilonech A a B. Zde je nové osvětlení a sociální zařízení. Současně byly vybudovány nové šatny se skříňkami. V roce 2016 jsme pokračovali druhou částí rekonstrukce ZTI na pavilonech C a F. V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce ZTI v posledních pavilonech D a E. V roce 2018 (červenec, srpen) je naplánována oprava hlavního vstupu do školy.