Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

chcete umístit své dítě na naši školu a ptáte se, jak to u nás chodí, kdo jsme a podobně?

Jsme základní škola, kde se počet žáků ve třídě na prvním stupni i druhém stupni pohybuje kolem dvaceti dvou. To umožňuje vyučujícím věnovat se ve výuce každému žákovi, přistupovat k němu individuálně, blíže se s ním poznávat, respektovat jeho potřeby a více rozvíjet žákovy schopnosti ve vzdělávání. Ve výuce se pracuje také ve dvojicích, či menších skupinách. Žáci spolupracují a učí se respektovat jeden druhého. Učitelé využívají moderní poznatky i moderní prostředky při výuce. Děti se seznamují s projektovou výukou a později samostatně pracují na projektech pod vedením učitelů.

Ve volném čase děti pracují ve školní družině, hrají si, mají možnost navštěvovat mnoho kroužků jako výtvarný, keramický, aerobik, hru na flétnu a jiné. Vaše dítě se může také stravovat ve školní jídelně. Připravují se dvě jídla dle výběru a také dopolední svačinka. Žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce a mohou si kupovat dotované mléko.

Na naší škole působí rovněž řada sportovních oddílů. Mezi nejúspěšnější patří florbalové družstvo, složené hlavně z dětí 1. stupně. Jsme škola rodinného typu, kde i rodiče se navzájem znají a pomáhají si.

Zápis dětí do 1. ročníku

Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 pro Základní školu Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 a sobotu v 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 v pavilonu C na prvním stupni ZŠ Novoměstská 21.

K zápisu je potřeba

• K zápisu se s dítětem dostaví rodiče nebo jejich zástupci a přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

• V letošním školním roce budou podruhé v rámci celého města Brna zapisované děti elektronicky registrovány a žádost o přijetí budou rodiče vyplňovat na k tomu zřízené webové stránce (http://zapisdozs.brno.cz).

Žádost o odklad

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad (formulář žádosti o odklad je na http://zapisdozs.brno.cz).

K žádosti o odklad je třeba již v době zápisu doložit vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, kontakt na zařízení obdrží rodiče u zápisu).

Zápis dětí do 1. ročníku elektronicky lze na této adrese https://zapisdozs.brno.cz/ , v prostorách školy proběhne 5. a 6. dubna 2019. Rodiče přinesou k zápisu: rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, občanský průkaz rodičů, pokud mělo dítě odklad - rozhodnutí o odkladu (i na jiné škole). Při elektronickém přihlášení: https://zapisdozs.brno.cz/ - vytištěný formulář přinese rodič k zápisu do školy.