Třídy a jejich třídní učitelé pro školní rok 2021/2022

Počet přijatých prvňáčků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Počet přijatých žáků k základnímu vzdělávání: 74

Počet nepřijatých žáků k základnímu vzdělávání: 0

Počet odkladů povinné školní docházky: 10

Seznam přijatých žáků:

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2021/2022

Organizace zápisu budoucích prvňáčků

Spádová oblast školy

Základní škola Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace

Banskobystrická (č. 41–187 lichá a 2-32 sudá včetně 2a), Boskovická, Dlouhé hony, Dudíkova, Filkukova, Járy Cimrmana, Ječná (č. 1–39 lichá včetně č. 3a, 27a a vyjma 29a a č. 2–42 sudá vyjma 26a, 38a), Kořískova, Kunštátská (č. 13–31 lichá), Kuřimská (2-42 sudá včetně 4a), Měřičkova (č. 1– 51 lichá a č. 2–42 sudá), Nové náměstí, Novoměstská (č. 1–43 lichá vyjma 1a, 1b, 1c, 1d), Podhájí, Sibiřská (č. 41–103 lichá a č. 40–64 sudá), Skutilova, Vránova (č. 1–143 lichá včetně 1a a č. 2–126 sudá včetně 2b, 2c, 2d), Žitná. Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. ročníků z městské části Brno-Jehnice: Aloise Havla, Blanenská, Cikánkova, Havláskova, Kamelova, Kleštínek, Lelekovická, Meziboří, náměstí 3. května, Ořešínská, Plástky, Planinka, Pod Vrškem, Pulkrábkova, Rozhledová, Sousední, Tumaňanova (č. 61, 63 a 65), U Mostku, Zámezí, Živanského, zbývající území městské části Jehnice mimo ulice.

Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. ročníků z městské části Brno-Ořešín:

Drozdí, Jasná, Klimešova, Na Buble, Odlehlá, Příhon, Ronovská, Šikmá, Tihůvka, U Zvoničky, zbývající území městské části Ořešín mimo ulice.

(koronavirové opatření)

Zápis dětí do 1. ročníku

Elektronicky lze zaregistrovat dítě a vyplnit „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ na této adrese https://zapisdozs.brno.cz/. Vytištěnou žádost i s dalšími dokumenty zákonní zástupci předají do školy. Rodiče pošlou nebo předají do školy: „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ kopii rodného listu dítěte, kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte, zápisní list do 1. třídy. Pokud mělo dítě odklad - rozhodnutí o odkladu (i na jiné škole). V případě osobního předání předloží zákonný zástupce občanský průkaz.

Žádost o odklad

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad (formulář žádosti o odklad je na http://zapisdozs.brno.cz). K žádosti o odklad je třeba již v době zápisu doložit vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Termín zápisu distančním přihlášením na školní rok 2021/2022

Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 1. dubna – 30. dubna 2021.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI jiným než osobním podáním podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

do datové stránky školy, jako fyzická osoba (25f3x3t)

emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

poštou nebo přímo do schránky na vstupní bráně do školy

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo o odkladu povinné školní docházky použijete vygenerovanou žádost v https://zapisdozs.brno.cz

Dle správního řádu je nutné jako náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, opatřit žádost podpisem osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Termín zápisu pro školní rok 2021/2022 – osobně pouze se zákonným zástupcem použijte pouze v případě, že nemůžete využít možnost podání žádosti distančním způsobem.

Čtvrtek 8. 4. 2021 – 15.00 – 18.00 hod – ZŠ Novoměstská 21

Pátek 9. 4. 2021 – 14.00 – 18.00 hod – ZŠ Novoměstská 21

Vstup do školy bude pouze pro osoby vybavené respirátorem. Platí zákaz vstupu osob v karanténě nebo osob s potvrzenou nákazou.

Zápis žáků do prvních tříd na následující školní rok proběhne bez přítomnosti dětí. K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat dokumenty, na základě kterých ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní docházky.

V případě, že nemůžete využít možnosti preferovaného podání žádosti distančním způsobem a ani se nemůžete dostavit k zápisu, tak zvolte osobní předání dokumentů.

Úřední dny - duben 2021

pondělí 8.00 - 16.00

středa 8.00 - 16.00

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, chcete umístit své dítě na naši školu a ptáte se, jak to u nás chodí?

Ve školním roce 2021/2022 můžeme vzhledem k 75 nabízeným volným místům otevřít tři první třídy.

Jsme základní škola, kde se počet žáků ve třídě na prvním stupni i druhém stupni pohybuje kolem dvaceti dvou. To umožňuje vyučujícím věnovat se ve výuce každému žákovi, přistupovat k němu individuálně, blíže se s ním poznávat, respektovat jeho potřeby a více rozvíjet žákovy schopnosti ve vzdělávání. Ve výuce se pracuje také ve dvojicích, či menších skupinách. Žáci spolupracují a učí se respektovat jeden druhého. Učitelé využívají moderní poznatky i moderní prostředky při výuce. Děti se seznamují s projektovou výukou a později samostatně pracují na projektech pod vedením učitelů.

Již třetím rokem bude otevřena v šestém ročníku třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Ve volném čase děti pracují ve školní družině, hrají si, mají možnost navštěvovat mnoho kroužků jako výtvarný, keramický, pohybové hry, aerobik, hru na flétnu a jiné. Vaše dítě se může také stravovat ve školní jídelně. Připravují se dvě jídla dle výběru a také dopolední svačinka. Žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce a mohou si kupovat dotované mléko.

Na naší škole působí rovněž řada sportovních oddílů. Mezi nejúspěšnější patří basketbalové a florbalové družstvo, složené hlavně z dětí 1. stupně. Jsme škola rodinného typu, kde i rodiče se navzájem znají a pomáhají si.

Virtuální prohlídka ZŠ Novoměstská 21:

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/foto/start