Portál pro podporu předškolního vzdělávání nejen v mateřských školách

Rozdělení žáků do 1. tříd 2022/23 - zvláštní zápis

Rozdělení žáků do 1. tříd

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

seznam_prijatych_deti_do_1.trid_2022-2023.pdf

Seznámení s podklady rozhodnutí ŘŠ o přijetí či odkladu si lze vyzvednout a podepsat v podatelně školy ve dnech 12.5. - 24.5.2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná dne 25.5.2022 v 16.30 hodin v jídelně školy.


Organizace, pokyny a potřebné dokumenty k zápisu budoucích prvňáčků

Spádová oblast školy

Základní škola Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace

Banskobystrická (č. 41–187 lichá a 2-32 sudá včetně 2a), Boskovická, Dlouhé hony, Dudíkova, Filkukova, Járy Cimrmana, Ječná (č. 1–39 lichá včetně č. 3a, 27a a vyjma 29a a č. 2–42 sudá vyjma 26a, 38a), Kořískova, Kunštátská (č. 13–31 lichá), Kuřimská (2-42 sudá včetně 4a), Měřičkova (č. 1– 51 lichá a č. 2–42 sudá), Nové náměstí, Novoměstská (č. 1–43 lichá vyjma 1a, 1b, 1c, 1d), Podhájí, Sibiřská (č. 41–103 lichá a č. 40–64 sudá), Skutilova, Vránova (č. 1–143 lichá včetně 1a a č. 2–126 sudá včetně 2b, 2c, 2d), Žitná. Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. ročníků z městské části Brno-Jehnice: Aloise Havla, Blanenská, Cikánkova, Havláskova, Kamelova, Kleštínek, Lelekovická, Meziboří, náměstí 3. května, Ořešínská, Plástky, Planinka, Pod Vrškem, Pulkrábkova, Rozhledová, Sousední, Tumaňanova (č. 61, 63 a 65), U Mostku, Zámezí, Živanského, zbývající území městské části Jehnice mimo ulice.

Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. ročníků z městské části Brno-Ořešín:

Drozdí, Jasná, Klimešova, Na Buble, Odlehlá, Příhon, Ronovská, Šikmá, Tihůvka, U Zvoničky, zbývající území městské části Ořešín mimo ulice.

Zápis dětí do 1. ročníku

Elektronicky lze zaregistrovat dítě a vyplnit „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ na této adrese https://zapisdozs.brno.cz. Vytištěnou žádost i s dalšími dokumenty zákonní zástupci předají do školy. Rodiče pošlou nebo předají do školy: „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ kopii rodného listu dítěte, kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte, zápisní list do 1. třídy. Pokud mělo dítě odklad - rozhodnutí o odkladu (i na jiné škole). V případě osobního předání předloží zákonný zástupce občanský průkaz.

Žádost o odklad

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, odevzdají při zápisu žádost o odklad (formulář žádosti o odklad je na https://zapisdozs.brno.cz). K žádosti o odklad je třeba již v době zápisu doložit vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení (pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Termín zápisu distančním přihlášením na školní rok 2022/2023

Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 16. března – 30. dubna 2022.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI jiným než osobním podáním podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

do datové stránky školy, jako fyzická osoba (25f3x3t)

emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

poštou nebo přímo do schránky na vstupní bráně do školy

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce nebo o odkladu povinné školní docházky použijete vygenerovanou žádost v https://zapisdozs.brno.cz

Dle správního řádu je nutné jako náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, opatřit žádost podpisem osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, chcete umístit své dítě na naši školu a ptáte se, jak to u nás chodí?

Ve školním roce 2022/2023 můžeme vzhledem k 75 nabízeným volným místům otevřít tři první třídy.

Jsme základní škola, kde se počet žáků ve třídě na prvním stupni i druhém stupni pohybuje kolem dvaceti dvou. To umožňuje vyučujícím věnovat se ve výuce každému žákovi, přistupovat k němu individuálně, blíže se s ním poznávat, respektovat jeho potřeby a více rozvíjet žákovy schopnosti ve vzdělávání. Ve výuce se pracuje také ve dvojicích, či menších skupinách. Žáci spolupracují a učí se respektovat jeden druhého. Učitelé využívají moderní poznatky i moderní prostředky při výuce. Děti se seznamují s projektovou výukou a později samostatně pracují na projektech pod vedením učitelů.

Již třetím rokem bude otevřena v šestém ročníku třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Ve volném čase děti pracují ve školní družině, hrají si, mají možnost navštěvovat mnoho kroužků jako výtvarný, keramický, pohybové hry, aerobik, hru na flétnu a jiné. Vaše dítě se může také stravovat ve školní jídelně. Připravují se dvě jídla dle výběru a také dopolední svačinka. Žáci 1. stupně dostávají zdarma ovoce a mohou si kupovat dotované mléko.

Na naší škole působí rovněž řada sportovních oddílů. Mezi nejúspěšnější patří basketbalové a florbalové družstvo, složené hlavně z dětí 1. stupně. Jsme škola rodinného typu, kde i rodiče se navzájem znají a pomáhají si.

Virtuální prohlídka ZŠ Novoměstská 21:

http://www.zsnovomestska.cz/doku.php/foto/start


Dokumenkty