Asociace školních sportovní klubů

Asociace školních sportovních klubů České republiky je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení, tím že akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách.

Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.

Organizační struktura pokrývá celou českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát centra AŠSK ČR.

AŠSK ČR je partnerem MŠMT a jiných tělovýchovných organizací, přidruženým členem ČOV a české olympijské akademie. AŠSK ČR je oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje více než 80 zemí světa.

Naše poslání

Zaujmout žáky a studenty základních a středních škol přitažlivým programem, vytvářet u nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat jim alternativu pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek).

Základní charakteristika

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením, které bylo založeno na podzim roku 1992. V současné době působí již ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250.000 žáků základních a studentů středních škol.

Od jara roku 2001 je organizační struktura přizpůsobena vyšším územně správním celkům. Tvoří ji základní články (více než 2800 školních sportovních klubů), okresní rady (pracují v 85 okresech z 86) a krajské rady (od poloviny roku 2001 pracují ve všech 14 krajích). Nejvyššími orgány celé organizace jsou Sněm a Výkonný výbor.

Hlavní cíle

Program naší činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním klubu většinou učiteli a profesory tělesné výchovy, je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit v době mimo vyučování. Profilujeme se jako multisportovní organizace zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Zejména se jedná o základní aktivity zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního režimu mládeže bez výrazného důrazu na výkonnost.

Naším posláním je tedy připravovat pro žáky a studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro volný čas, a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání návykových látek.

Školní sportovní soutěže

Podporujeme také pohybové aktivity zaměřené na zdokonalování specifických sportovních dovedností uplatňované v mezitřídních a meziškolních soutěžích. Sportovní soutěže AŠSK ČR jsou přístupnévšem žákům a studentům bez ohledu na to, zda jsou či nejsou jejími členy. Jsou charakteristické tím, že jde vždy o střetávání družstev sestavených z žáků jedné školy. Ve struktuře AŠSK ČR jsou brány jako pomocný motivační prostředek, nikoli jako hlavní cíl. Mají přispívat k setkávání a soutěžení skupin, ne k vyzdvihování výkonnosti jednotlivců.

Velký důraz klademe na vytváření a dodržování přátelské atmosféry a fair play.

Zpět