ÚŘEDNÍ DESKA

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2022/2023

Stejně jako v předešlých třech letech tak i ve školním roce 2022/2023 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 8. června 2022 v tělocvičně školy.

charakteristika_tridy.pdf

informace_sportovni_trida.pdf

prihlaska_sportovni_trida_2022.docx

Příprava na přijímací a maturitní zkoušky

Česká školní inspekce připravila zdarma aplikaci pro žáky 5., 7. a 9. ročníků pro přípravu na SŠ.

Školní rok 2021/2022

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních, středních a základních uměleckých školách i konzervatořích ve středu 1. září 2021. V září budou tři vlny testování na nemoc covid-19.

Žáci základních a středních škol se budou testovat celkem třikrát a to 1., 6. a 9. září.

U prvňáčků a přípravných tříd se začne testovat až v druhý den školy.

Děti, které se nenechají na začátku školního roku testovat, nebudou moci cvičit uvnitř a budou mít zakázáno zpívat. Netestované děti budou mít také povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to jak v budově školy, tak venku, pokud nelze dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru.

Na konci července ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září. Školy měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíc venku.

Podmínky pro testování budou platit i pro zaměstnance škol. Povinnost nosit roušky bude ve společných prostorách školy. Test nebudou muset absolvovat ti, kteří mají dokončené očkování nebo prodělali v posledních 180 dnech covid-19.

Povinné testování zaměstnanců škol a školských zařízení

Od 1. září 2021 bude platit:

Zaměstnanci školských zařízení musí doložit jednu ze skutečností O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc), aby mohli vstoupit na pracoviště. Případně podstoupí samo test na místě nebo prokáže podstoupení antigenního testu pod dozorem zdravotníka provedeného on-line (ne starší 24 hod).

Pokud zaměstnanec nedoloží jednu ze skutečností musí nosit roušku vždy, když není možné dodržet rozestup 1,5 m.


Počet přijatých prvňáčku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY 2021/2022

Stejně jako v předešlých dvou letech tak i ve školním roce 2021/2022 budeme na základě velkého zájmu rodičů a žáků opět otevírat pro žáky letošních 5. tříd, další 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Vstupní testování pohybových schopností a dovedností proběhne pod vedením učitelů tělesné výchovy dne 16. června 2021 v tělocvičně školy.

Charakteristika třídy

Informace

Přihláška k talentovým zkouškám


Osvětové materiály k bezpečnému chování v online prostředí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. Doporu-čení pro rodiče – sledujte, co děti sledují. Hrejte bezpečně. Rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyberšikana.

Bezpečně v kyber

Rodiče, sledujte co děti sledují

Rodiče, hrejte bezpečně